zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nederland blijft ver achter met betrekking tot duurzaam ondernemen

3 juni 2009 - Het Nederlandse kabinet steekt te weinig geld in maatregelen die de economie duurzamer maken. Nederland loopt bovendien achterop bij andere Europese landen als het gaat om duurzame stimuleringsmaatregelen. Maar liefst 79 procent van de bedrijven vindt dat Nederland achterop loopt bij de rest van Europa op dit gebied.

Dit blijkt uit de jongste Duurzaamheidbarometer van PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 269 Nederlandse spelmakers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen. De barometer peilde in aanloop naar de Europese verkiezingen eenmalig de houding van deze spelmakers over Europa en regelgeving. Geen duurzame ambitie

Het recente crisispakket van het kabinet straalt volgens een ruime meerderheid (79 procent) geen duurzame ambitie uit. Zo kwalificeert 67 procent de twee miljard die het kabinet extra investeert in duurzame energie - waarvan 160 miljoen in windmolens op zee - als 'onvoldoende'. Tevens meent 91 procent dat de overheid een grotere leidersrol moet gaan vervullen bij een omvattende strategie om de energie-, klimaat- en kredietcrisis het hoofd te bieden (New Green Deal). 

Europese Unie

De Europese Unie moet overigens zelf ook een grotere rol op zich nemen, zo blijkt uit de barometer. Aan de vooravond van de Europese verkiezingen stelt 95 procent van de spelmakers dat de EU meer moet doen om duurzaam ondernemerschap te bevorderen. Daardoor dreigt Europa op haar beurt weer terrein te verliezen op de Verenigde Staten: nu al vindt 38 procent dat de VS met haar recent aangekondigde duurzame stimuleringsbeleid de EU voorbijstreeft. Terwijl de VS tot voor kort onder Bush nog een slechte reputatie had op milieugebied. Men is sceptisch over de wereldwijde leidersrol van de EU op het gebied van klimaatverandering: volgens slechts een derde speelt de EU een belangrijke rol op het wereldtoneel. Bovendien vindt 86 procent van de spelmakers dat de EU te ver van de ondernemer afstaat op het gebied van duurzaam ondernemen. Het thema duurzaamheid speelt volgens hen dan ook nauwelijks of geen rol bij de aanstaande Europese verkiezingen. 

Duits voorbeeld
De sceptische houding van de spelmakers ten aanzien van Nederland binnen Europa sluit volgens Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC, aan bij eerder PwC-onderzoek (‘Crisis or not, renewable energy is hot’), waaruit blijkt dat Nederland wat betreft het succes van stimuleringsmaatregelen onder het gemiddelde presteert. "In het Energierapport van het Nederlandse kabinet worden nauwelijks keuzes gemaakt. Nederland kan veel opsteken van bijvoorbeeld Duitsland, waar binnen Europa de jaarlijkse stijging van het aandeel duurzame energie het grootst is. Ik pleit sterk voor een versnelde invoer van de in het crisispakket aangekondigde garantieregeling voor investeringen in duurzame energie, naar Duits voorbeeld. Een meerderheid (85 procent) van de onderzochte bedrijven ondersteunt deze oproep." 

Klimaatonderhandelingen
Momenteel ligt het aandeel duurzaam in de Europese energievoorziening rond zeven procent. Nog ver achter de beoogde twintig procent in 2020. "En gelet op het groeitempo van de afgelopen jaren gaan we dit doel alleen met heel veel investering en moeite bereiken. Coherent Europees beleid is hiervoor noodzakelijk," zegt Van den Berg. En over de rol van Europa op het wereldtoneel zegt hij: "Europa was altijd koploper in het mondiale streven naar een verduurzaming van de economie. Die positie dreigen we nu te verliezen aan de VS," daarmee verwijzend naar president Obama's plannen om de komende tien jaar 150 miljard dollar te investeren in private activiteiten voor schonere energie en klimaat. "De klimaatonderhandelingen in Kopenhagen later dit jaar zullen uitwijzen waar het mondiale leiderschap op klimaatgebied komt te liggen." 

Gefragmenteerd beleid

Van den Berg verklaart het dreigende verlies van de Europese koppositie vooral aan te gefragmenteerd Europees stimuleringsbeleid. "Concurrentie tussen lidstaten is in beginsel goed omdat die vaak leidt tot duurzame impulsen, maar wordt ongewenst zodra lidstaten grensoverschrijdende EU-doelstellingen uit het oog verliezen. Dit werkt destructief en ontmoedigend voor met name duurzame koplopers, waaronder veel Nederlandse industriële bedrijven. Die frustratie zien wij ook onder de respondenten in deze barometer." De taak van de EU zou zich meer moeten richten op het creëren van een gelijk speelveld aan maatregelen en voorwaarden die de Europese economie duurzamer maken. Per slot van rekening kennen de meeste duurzaamheidvraagstukken geen landsgrenzen. 

Impact financiële crisis

Bijna driekwart (72 procent) van de onderzochte bedrijven heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de huidige economische crisis. Een vijfde van de bedrijven heeft besloten zich juist meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Slechts een kleine groep (zeven procent) heeft lopende investeringen gereduceerd of stopgezet. De percentages wijken niet significant af van de vorige meting in februari. 

Drie categorieën

De barometer verdeelt bedrijven in drie categorieën: de 'koplopers', zij die geloven in kansen die de crisis hun zakelijk biedt; de 'volharders', zij die geloven in het duurzame gedachtegoed en hun huidige investeringen ongemoeid laten; en de 'sceptici', zij die de crisis aangrijpen om besparingen te realiseren door duurzaamheidinvesteringen terug te draaien. Van den Berg: "We zien nu al een aantal metingen lang dat de recessie tot nu toe betrekkelijk weinig negatieve invloed heeft op de duurzaamheidinitiatieven van koplopers en volharders. Vooralsnog gaan hun groene en maatschappelijke plannen niet massaal de prullenbak in. Zij delen de brede opvatting dat klanten in toenemende mate een duurzame opstelling verwachten, dat het concurrentievoordeel oplevert, en dat duurzaam ondernemerschap zich daarom op termijn zal uitbetalen. Voor veel bedrijven geldt dat duurzaamheid integraal onderdeel is van hun bedrijfsvoering en een lange termijn strategie vormt." 

Negatieve effecten

Maar niet alle seinen staan op groen, zo waarschuwt Van den Berg. De percentages van drie belangrijke indicatoren - verwachting klanten, concurrentievoordeel en winstverwachting op termijn - zijn iets gezakt ten opzichte van de vorige meting. Bovendien denkt ruim driekwart dat de crisis negatieve effecten heeft op de financiering van duurzame projecten, denkt een kleine meerderheid dat beleggers zich nu niet per se meer zullen gaan richten op duurzame bedrijven en verwacht een meerderheid dat aandeelhouders juist minder aandacht voor duurzaamheid gaan vragen dan vóór de recessie. "Daarmee neemt de druk met name op de groep volharders toe, omdat zij gevoeliger zijn voor de recessie. We blijven daarom het komende jaar monitoren of de groepen groeien of slinken naarmate de recessie aanhoudt," besluit Van den Berg.

 
 Doorsturen   8 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Duurzaam ondernemen lijdt nog niet onder crisis
 MKB nog niet overtuigd van marktkansen duurzaam ondernemen
 Crisis heeft geen negatief effect op duurzaam ondernemen
 Aandacht voor duurzaam ondernemen is vooral theoretisch
 
 
reacties
 
A Kovacs  |   | 
4-06-2009
 | 
07:29 uur
Als ondernemer ben ik al jaren bezig met innovatieve duurzame oplossingen op milieu/economisch gebied. Echter in Nederland is men erop getrained om dergelijke ideeën/projecten structueel te blokkeren, dwars te liggen en onmogelijk te maken. Alles wat nieuw is in Nederland, bestaan (nog) geen regels voor en als er nog geen regels voor bestaan is het in Nederland zonder discussie verboden. De overheid en banken blijven tegenwerken, écht tegenwerken.
Wil men in Nederland iets van de grond krijgen, is men gedwongen dit te doen op eigen houtje, zonder medeweten van anderen: pas later, als je project gelukt is, dan is er opeens belangstelling maar dan moet je weer uitkijken dat de overheid en/of grote bedrijven niet met je plannen ervandoor gaan. Een zeer moeilijk tot onmogelijk land dus om innovatief en duurzaam te kúnnen ondernemen.
Ruud  |   | 
5-06-2009
 | 
09:59 uur
Beste heer Kovacs,

Ik las uw reaktie en vroeg mij af hoe u de stimulering zou willen inrichten? Wat is uw idee hierbij? Vervolgens de vraag; hoe is dit ingericht binnen de overheid? Er bestaat een subsidieregeling waarin 440 milj. in een pot is geplaatst. Deze is mijns inziens niet heel moeilijk aan te spreken en biedt ondersteuning!Hoe kijkt u hier tegenaan
A Kovacs  |   | 
6-06-2009
 | 
13:43 uur
Ruud:
Al jaren wordt je in Nederland van het kastje naar de muur gestuurd. Banken prijzen het plan de hemel in, maar als er puntjes op de i moeten worden gezet is het toch allemaal te nieuw, te innovatief en opeens daarom te risicovol. Zij verwijzen naar 'subsidiebureaus', die eerst zelf geld willen zien voordat zij uberhaubt iets willen doen. Dan komt naar voren dat men inderdaad recht heeft op vele subsidies en dan komt weer die 'maar'. Over het algemeen moet men al 'draaien', of de bank moet groen licht gegeven hebben. U begrijpt het al; je komt geen stap verder. In tegenstelling tot Duitsland, daar komt men je tegemoet. Heb je een goed idee? Oke, we helpen je zoeken naar een pand, ga lekker je gang en als het werkt dan pas praten we verder; dat is de Duitse opvatting. In Nederland is het verhaal heel anders. ''U wilt iets nieuws gaan doen? Tja, dat kan niet zomaar, hetgeen u wilt daar zijn geen bestemmingsplannen voor. Oh ja, u moet eerst een pand hebben, hoe je daar aan komt? lekker zelf betalen, van ons krijg je in elke geval geen geld.'' ''O uw plan is niet alleen goed voor het milieu maar bied ook werkgelegenheid... hm ja interessant maar u moet echt eerst zelf 100% financieren voordat wij mee willen doen...''
Laten we eerlijk zijn: wanneer men een plan/project zelf kan financieren heeft men geen bank meer nodig; in Nederland willen de banken, de overheid en subsidiebureaus je alleen helpen wanneer het niet meer nodig is.
Je kan je afvragen waarom mensen nog naar school gaan; wanneer zij klaar zijn met hun opleiding en een fantastisch idee hebben, krijgen zij dit in Nederland niet van de grond, juist vanwege het feit dat vooral de banken naar het verleden kijken, en niet naar de toekomst. Zonder een eigen gigantisch startkapitaal krijg je geen lening, geen hypotheek en ook geen subsidie. Waar het geld dan blijft van al die subsidiepotjes? dat zal wel worden verdeeld onder al die ambtenaren en werknemers van banken en subsidiebureaus, die getrained zijn om 'nee' te zeggen.
Ruud  |   | 
7-06-2009
 | 
18:16 uur
Beste heer Kovacs,

Ik denk dat u met uw uitgangspunten wel gelijk heeft. Echter, met een lucratief idee moeten er toch investeerders te vinden zijn zou je denken. Mocht je er een vinden betekent het vaak wel, dat je de zeggenschap ook moet opdelen. Dat zijn nu eenmaal de consequenties. Ooit zij een CEO van ons bedrijf tegen de medewerkers nadat zij na oproep 1000 nieuwe ideeen hadden ingediend. We hebben nu 1000 nieuwe ideeen echter ik kan er maar 10 betalen. Als u een van de 10 beste ideeen hebt, zou u in staat moeten zijn dit over te brengen aan investeerders binnen uw netwerk of daarbuiten. Heeft u hierin serieus tijd gestopt en wat waren de terugkoppelingen. Wat heeft dat u aan informatie opgeleverd?
A Kovacs  |   | 
10-06-2009
 | 
17:07 uur
Ja, dat is allemaal gebeurd; vaak met zeer negatieve resultaten. Wanneer het gaat om ideeën waar een grote markt voor blijkt te zijn, zijn er opeens meer kapers op de kust: opeens wil iedereen investeren mits het idee open en bloot op tafel komt te liggen. Wanneer dat gebeurt, krabbelt men meestal terug qua investering en doet verwoede pogingen om het idee zelf op de markt te brengen. Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring wuift men op voorhand al weg (men weigert dit).
Naast dit alles speelt de hoogte van een financiering ook een rol: een bank wil meestal gaan tot 25.000 euro, niet meer. Private investors raken pas geïnteresseerd wanneer het om bedragen gaat van meer dan een miljoen: heeft men een paar ton nodig of net geen miljoen, dan lijkt het alsof er in Nederland niemand geïteresseerd is; ja, of je maakt het bovenstaande mee, dan zijn er velen geïnteresseerd.
Na 5 intensieve jaren kan ik niet anders concluderen dat het in Nederland onmogelijk is geworden innovatieve, duurzame projecten te starten. Kijkt men bijvoorbeeld naar projecten die wél gestart worden op dat gebied, dan zijn het meestal 'de oude rotten'; in elk geval geen nieuw bedrijf. Het is ook niet zo verwonderlijk dat emigratie beurzen zo druk bezocht worden en dat er erg veel, met name jonge ondernemers, vertrekken uit dit land. Zelf heb ik die plannen inmiddels ook.
Anouk Brack  |   | 
15-06-2009
 | 
22:40 uur
Interessante Seminar over leiderschap en duurzaamheid:
Seminar Integral Leadership for Sustainable Evolution, 4-9 Aug, Venwoude, NL
Casper en Jaouad  |   | 
13-01-2010
 | 
12:41 uur
Beste Ondernemers, wij houden een onderzoek over het ontstaan van de kredietcrisis in nederland en welke rol Amerika daarin heeft gespeeld.. heeft een van jullie misschien een goede site of zelf goede informatie die wij kunnen gebruiken?

alvast bedankt,

Jaouad en Casper
Ruud  |   | 
13-01-2010
 | 
16:26 uur
Vraagstuk waarbij je absoluut de diepte in kunt gaan. Geen eenduidig antwoord maar een grote diversiteit aan redenen en belangen bij diverse groepen. Het antwoord is al bekend!

Op blz. 8 van de onderstaande url levert een aantal inzichten.
(Klik hier)

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10