zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Innovatie-economie? Begin met het faciliteren van talent in onderwijs!

23 mei 2013 - Innovatie! Een onderwerp dat binnen het bedrijfsleven en ook in de Nederlandse en Europese politiek hoog op de praat-agenda staat. Maar zoals vaker blijft het regelmatig bij woorden en is de uitvoering ‘magertjes’ te noemen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het Lissabon-akkoord uit 2000, waarbij de EU-leiders het streven hadden dat Europa in 2010 de meest dynamische en competitieve kenniseconomie op deze aardbol moest zijn.

Echter, door gebrek aan daadkracht, politieke onwil en economische veranderingen die zorgen voor angstdenken, zijn de ambities niet gerealiseerd. De vervolgafspraken voor 2020 zijn een flauw aftreksel met vage bewoordingen. Uitgaande relevante informatie op dit gebied, zoals onder andere beschreven in het TNO-rapport De staat van Nederland Innovatieland 2012, blijkt dat onderwijs het fundament is voor de innovatieve economie. Op zich logisch en verklaarbaar alleen gaat het dan voornamelijk over het voortgezet en hoger onderwijs en wordt een enorme kans gemist. Het fundament voor innovatie in de BV Nederland begint namelijk eerder, namelijk in het primair onderwijs. Richard van der Lee, Talent Entrepreneur van Visie op Talent en sinds kort vrijwillig bestuurder in het primair onderwijs, beschrijft onderstaand zijn beelden op dit gebied. De verstikkende regelgeving

Van der Lee: "Innovatie start met het herkennen en durven ontwikkelen van de diversiteit van talent. Als je dit los van de opvoeding bekijkt, in relatie tot de beïnvloeding door overheden, dan begint het leer en ontwikkelproces voor kinderen bij toetreding tot het primair onderwijs. Het probleem is echter dat het (primair) onderwijs in Nederland wordt bedolven onder verstikkende regelgeving en daarnaast te maken heeft met een enorme kaalslag door continue bezuinigingen. Gevolg is dat veel welwillende docenten niet toekomen aan het op vernieuwende wijze geven van aandacht en ruimte aan de ontdekkingsreis van kinderen met betrekking tot het eigen talent. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat het delen van kennis tussen docenten onderling maar zeker ook met de wereld buiten het onderwijs in het gedrang of zelfs helemaal niet op gang komt, waardoor op dit gebied innovatie en verandering onvoldoende tot stand komt. De constatering is dus dat de politiek onvoldoende beschikt over lange termijn visie wanneer het gaat over de relatie tussen (primair) onderwijs en de kenniseconomie. Als de BV Nederland of Europa echter de ambities op het gebied van de kenniseconomie wensen te realiseren dan is de eerste stap juist het tegenovergestelde van bezuinigen. Kortom, ondernemerschap durven tonen en starten met daadwerkelijke toekomstgerichte investeringen, te beginnen in het primair onderwijs. Dit met het doel om voor het Human Capital van de toekomst een omgeving te creëren waarin talenten aan de oppervlakte kunnen en mogen komen. Uiteindelijk zal dit zorgen voor (financiële) profits voor individuen, overheid en bedrijfsleven, waarbij ook nog eens de concurrentiepositie voor al deze partijen wordt verbeterd." 

Maximaal faciliteren is noodzaak

Van der Lee: "Voorgaande wil overigens niet zeggen dat rücksichtslos en ongericht geld dient te worden gepompt in allerlei projecten die geen waarde toevoegen. Nee, het vraagt allereerst om een gerichte investeringen die bijdragen aan een fundamentele verandering van denk- en doepatronen, waarbij het traditionele systeem van nu nog ook nog eens een toename van door de overheid opgelegde formele controles en toetsingen. Het herzien van de noodzaak van deze controles en de bijbehorende bureaucratie is echter geen kwestie van willen maar moeten. Wanneer dit niet gebeurt bestaat de kans dat scholen voor de kinderen beknellende gevangenissen worden in plaats van broedplaatsen voor een grote diversiteit aan ontluikend talent. Daarnaast is het een must de docenten en kinderen maximaal te faciliteren met de modernste technologie in plaats van dat scholen hier met de houtje-touwtje gedachte iets mee proberen te doen. Het is bijvoorbeeld een spijtig gegeven dat bekend is dat leren middels tablets een stimulans en een bijdrage kan leveren aan het leer- en ontwikkelproces, maar dat deze investeringen niet kunnen worden gedaan door een tekort aan middelen, wat bijvoorbeeld ook naar voren kwam in het NOS-Journaal van 2 februari 2013." 

De duurzame samenleving

Van der Lee: "Natuurlijk, het onderwijssysteem heeft de samenleving en daarmee ook het bedrijfsleven tot op heden veel goeds gebracht, maar dat wil niet zeggen dat de BV Nederland rustig achterover kan leunen. Het gaat er om te leren van andere methodieken en inzichten, waarbij het niet zinvol is tot klakkeloos te kopiëren. Dit laatste werkt niet gezien verschillen op onder andere het gebied van cultuur. Neem in deze als voorbeeld het succes van het onderwijs in Finland. De basis van het Finse succes is de volgende gedachte, die staat weergegeven in het artikel ‘Vrijheid is de aantrekkingskracht van het onderwijs in Finland’ dat enige tijd geleden werd gepubliceerd in Trouw. "Je moet geen beleid ontwikkelen om de beste te worden, maar omdat je iets wilt bereiken met onderwijs.Wanneer dit uitgangspunt wordt doorgetrokken naar de innovatieve economie dan is duidelijk dat het onderwijs en het bedrijfsleven niet gebaat zijn bij nog meer efficiencymaatregelen en allerlei vormen van hokjesdenken. Het draait allereerst om focus en ook acceptatie dat de beste van de klas op alle gebieden zijn een utopie is. Waar het uiteindelijk om gaat is het benutten van het surplus aan creativiteit en diversiteit van talent, dat wel degelijk aanwezig is maar nu vaak onder de oppervlakte blijft door het huidige systeem. Dit alles met het doel een duurzame samenleving te realiseren. En voor wie? Nu, voor onszelf en sowieso voor de generaties die na ons komen en ook een bijdrage willen en gaan leveren aan een gezamenlijke welvaart in deze dynamische wereld. Investeren in de kwaliteit van (primair) onderwijs is daarom een rendabele toekomstgerichte investering en het gaat tijd worden dat bedrijfsleven en de overheid op dit gebied de krachten bundelen en het niet alleen houden bij praten en daaropvolgende ad hoc besluitvorming. Dit laatste is wellicht ook te zien als een talent alleen in de huidige omstandigheden één die zorgt voor afbreuk in plaats van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling tot een innovatieve economie."

 
 Doorsturen   6 reacties  

 

Laatste nieuws

 Nederlandse arbeidsmarkt kent aankomend kwartaal grootste stijging werkgelegenheid sinds 2003
 Groeipijnen en structurele onzekerheden zetten rem op economisch herstel
 Werkgever verwacht herfst vol verzuim
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Student wil meer begeleiding tijdens stage
 Het exitgesprek als katalysator voor talent- en organisatieontwikkeling
 HR Director ziet investering in talent als kerntaak, vandaag én morgen
 Coaching als kosteloos fundament voor talentisme
 
 
reacties
 
NumoQuest®  |   | 
23-05-2013
 | 
08:14 uur
Een helder artikel. Wij zijn in het verleden bij verschillende trajecten en CITO projecten betrokken geweest.

Assessment in het Lager Onderwijs
Er werden al steeds meer vragen gesteld in de doelmatigheid van de Cito. Het is het klassieke geval van hoe zinloos een 'voorgeprogrammeerde' momentopname is als men stelt dat observatie en rapporten deel uit maken van het uiteindelijke plaatje. Je kunt je dan met recht en reden afvragen wat de Cito voor waarde heeft.

Leren vs talent (h)erkenning
De Cito zegt niets over het talent dat een kind bezit, net zoals de rapport dat niet doet. Een rapport zegt hoogstens iets over de aanleg tot leren van basale vaardigheden van dat kind.

Vervolg onderwijs
Ook in het vervolgonderwijs is dat een verlenging van het lager onderwijs. Pas na de tweede brugklas gata men een duidelijke richtingkeuze bepalen, ook dat zegt vervolgens niets over het talent van de betreffende.

Universitair onderwijs
Ook hier is het maar helemaal de vraag of de richting van keus 'het' voor de betreffende student het helemaal zal gaan worden. Vaker ziet men dat studenten vaak en vooral bezig is zichzelf en het leven te ontdekken dan dat er sprake is van gedisciplineerd gedrag dat iets zou moeten laten zien op iets wat lijkt op 'Talent'.

Kwaliteit opleiding vs Aansluiting praktijk
Steeds vaker klinkt de roep dat de schoolgangen allang niet meer aansluiten op de professionele praktijk. Ook het gegeven dat de instelling en inzet van dat 'aanstormende talent' vaak aan, terechte, kritiek onderhevig is.

Overigens, voorgaande niet om een bepaalde teneur neer te zetten, slechts een beeld te schetsen van de dagelijkse realiteit.

Alle beschreven factoren zeggen zeker niet alles over bepaald talent en de soft skills die iemand van naturen bezit. Het stelt hoogstens dat iemand heel goed heeft kunnen leren en dat de leergang al of niet succesvol is.

Het is heel goed te roepen dat het zoeken naar dat talent al heel vroeg kan beginnen. We kennen dergelijke praktijken uit het vroegere communisme waar kinderen al zeer vroeg op talent werden geselecteerd en vervolgens alleen nog maar doelgericht op dat talent werd gevormd.

Talent (H)erkennen
Er zijn maar enkele methoden vast te stellen welk werkelijke natuurlijke aanleg een kind en volwassene heeft. Talent is namelijk een natuurlijke latentie, die in de persoonlijkheid verweven is. Heb je dat inzichtelijk, dan weet je ook in welke richting dat kind zich later het beste kan ontwikkelen. Tenminste, als iemand daar alle kans en ruimte toe krijgt.

Want juist dat is volkomen afhankelijk van achtergrond, geboden mogelijkheden en omgevingsvariabelen.

Uiteindelijk
Als je werkelijk inzicht hebt in de persoonlijke eigenschappen en de soft skills, in de persoon van naturen aanwezig, dan worden ook de talenten duidelijk.

Dan is het nog maar een eenvoudige stap dat Talent te begeleiden naar de richting waar Talent de beste ontplooiing tegemoet kan zien en het bedrijfsleven optimaal van dat Talent kan genieten.

Duurzame Samenleving
De organisatie, het bedrijfsleven, is niet zo erg uit op een duurzame samenleving. Hooguit een commerciele stabiele markt waar zakelijk gezien er een niet al te grote dynamiek is om zaken te kunnen bepalen.

Heb je het over het inzichtelijk krijgen van dat Talent, dan zijn er maar twee of drie methoden. Maar dan word het ook interessant voor dat Talent en het bedrijfsleven.
Richard Raats  |   | 
23-05-2013
 | 
08:16 uur
Het (laten) ontplooien van talent is om diverse redenen noodzakelijk. Overheid en bedrijfsleven doen er goed aan om de denkwijze daarop aan te passen door onderwijs in een ander perspectief te gaan zien. Jeff Staes ((Klik hier) verkondigt al jaren een andere koers voor onderwijs. De conservatieve denkwijze bij vele scholen en bedrijven voorkomt ontwikkeling en innovatie, terwijl innoveren in technologie & bedrijfsvoering noodzakelijk is om economische & sociale vooruitgang te bereiken. Meer ruimte geven aan de ontwikkeling van individuele talenten in het onderwijs en bedrijfsleven verdient de aandacht! Nederland als serieuze innovator van de wereldwijde economie vraagt wel om intensieve samenwerking... En hier wringt de schoen vanwege de individuele belangen van bedrijven geleid door spreadsheet deskundigen in plaats van innovatieve talentvolle ondernemers...
Eline de Goede  |   | 
23-05-2013
 | 
09:04 uur
Eens, er is een lange weg te gaan, gezien universiteiten ook nog niet zo ver zijn als ze zouden moeten.
Het luisteren naar de klant, de deelnemer, is daarbij cruciaal. Je zult je verbazen hoe een kort gesprek een universitaire deelnemer kan helpen om inzicht te krijgen in dit talent. De meesten herkennen dan ook precies waar het onderwijs voor hun tekort schiet.
Ingrid Rouleaux  |   | 
23-05-2013
 | 
11:48 uur
Helemaal mee eens, onderwijs is een fundament waarop we kunnen bouwen...talent en mogelijkheden, jezelf mogen zijn, zouden centraal moeten staan i.p.v groepsbelang, puur economische belang en presteren op taal en rekenen. Er is meer...onderwijs kan anders beter, we zetten ons er ook al jaren voor in met hart en ziel meer info
(Klik hier)

Kamiel Rietsema  |   | 
18-06-2013
 | 
16:49 uur
Helemaal mee eens. Wil je echt als maatschappij ruimte willen geven aan innovatie en ontwikkelen tot een kenniseconomie dan zal je ook lotingen in onderwijs moeten afschaffen. Het moet lonen om als scholier en student uit te blinken en je kop boven het maaiveld te steken.
En dat zelfde geldt voor medewerkers in een organisatie, je moet goede medewerkers extra kunnen belonen om als organisatie wendbaar te zijn en de concurrentie aan te kunnen.
Rinke Huisman  |   | 
24-03-2014
 | 
18:00 uur
Talentontwikkeling kan niet vroeg genoeg beginnen. Het gaat erom dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en denkvaardigheden en bovenal dat zij dit kunnen beïnvloeden in positieve zin. Kinderen hebben er veel meer aan feedback te krijgen op een proces dan op een eindresultaat. Laatstgenoemde is maar kort bevredigend en werkt zelfs demotiverend! Kinderen die in staat zijn flexibel te denken, te creëeren & innoveren en probleemoplossend vermogen hebben zijn veel succesvoller in de toekomst. Dat is wat BV Nederland nodig heeft.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Vijf actiepunten voor een geavanceerde data-analytics-strategie voor de toekomst (1) 
Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt (1) 
Young Professionals ervaren steeds meer stress (1) 
Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit  (1) 
Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending (1) 
Een compromis tussen werk en levensgeluk? Nee, bedankt! (1) 
Bedrijven kunnen veel winnen door klant te verrassen met hun service (1) 
top10
Jongeren zouden overheidsgeld voornamelijk besteden aan betaalbare woningen
Werkgevers zien welzijn als topprioriteit bij terugkeer naar kantoor
Ruim zeventien procent meer arbeidsconflicten dan voor de pandemie
Nederlandse arbeidsmarkt kent aankomend kwartaal grootste stijging werkgelegenheid sinds 2003
Dat coachen is ook niet alles.
Investering van 200 miljoen euro voor fundament nieuw en innovatief onderzoek
Nederlanders maken zich zorgen over veiligheid elektronische handtekening
Nieuwe vorm van voorschotfraude met valse cryptoplatforms
Groeipijnen en structurele onzekerheden zetten rem op economisch herstel
Meerderheid bedrijven vreest gevolgen cyberaanval
meer top 10