zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Ontslag en de Stamrecht BV – valkuilen en oplossingen

29 juni 2009 - Het ontslagtraject waarbij de ontslagvergoeding in een Stamrecht B.V. wordt gestort, wordt vaak door verschillende afdelingen/adviseurs behandeld. De inhoud van een beëindigingovereenkomst wordt meestal opgesteld door een jurist. Het storten van de vergoeding wordt door de salarisadministratie verwerkt. 

Hieronder gaan Natasja Sesink van Right Direction HR Solutions en drs Dick Brinkhof van Dorf & Brink Belastingadviseurs nader in op de juridische- en fiscale valkuilen van ontslag via een beëindigingovereenkomst (ook wel vaststellingovereenkomst genoemd) in combinatie met de oprichting van een Stamrecht BV. Tijdrovend
Het verzoek van de gewezen werknemer voor de storting van de ontslagvergoeding in een Stamrecht BV is aldus het directe gevolg van een reeds afgerond ontslagtraject met een ontbindingsvergoeding. In de praktijk zijn dit tijdrovende trajecten en zijn er ook verschillende interne en/of externe adviseurs op juridisch, human resources, fiscaal en salaris technisch gebied betrokken bij de uitvoering van beide trajecten. Voor Sesink en Brinkhof een reden om dit proces eens kritisch onder de loep te nemen. Zijn het wel twee losstaande trajecten? Is de werkgever verplicht mee te werken aan de Stamrecht constructie? Wat zijn de fiscale & juridische scoringskansen en valkuilen van een beëindigingovereenkomst en een Stamrecht B.V.? Wie regelt een Stamrecht BV en wat moet er allemaal geregeld worden? Is er wellicht een efficiëntere en effectievere manier voor organisaties denkbaar? 

Beëindigingovereenkomst
Bij het (noodgedwongen) ontslaan van een werknemer is het aan te bevelen om na de te voeren gesprekken een beëindigingovereenkomst op te stellen. In deze beëindigingovereenkomst wordt vastgelegd wat de partijen met elkaar willen afspreken omtrent het naderende einde van het dienstverband. Aangezien daarna het contact tussen de gewezen werknemer en de oud-werkgever kan verslechteren, is het verstandig om een goede overeenkomst op te (laten) stellen waarin de rechten en verplichtingen goed en helder worden vastgelegd.
De praktijk leert echter dat sommige overeenkomsten worden afgesloten tussen de verkeerde partijen: partijen die niet bevoegd zijn of waar de werknemer geen officieel dienstverband mee heeft. Hierdoor verliest de beëindigingovereenkomst aan rechtskracht. De juiste partijen benoemen is dus essentieel. 

Ontslagvergoeding

In de overeenkomst wordt tevens het bedrag vermeld dat als ontslagvergoeding wordt uitgekeerd. Deze ontslagvergoeding is een vergoeding voor het te derven inkomen in de toekomst. De vergoeding ziet dus niet toe op inkomsten uit het verleden. Zo dienen nog uit te betalen bonussen, vakantiegeld en tantièmes separaat vermeld te worden van de ontslagvergoeding.
In voorkomende gevallen wordt eveneens een vergoeding uitgekeerd als immateriële schadevergoeding. Hierbij kan gedacht worden aan een vergoeding voor geleden gezichtsverlies, imagoschade en anderszins. Partijen onderling kunnen dit in het algemeen in vrij algemene zin toebedelen. Waarbij de vergoeding voor immateriële schadevergoeding in principe vrij is van belastingheffing, terwijl de normale ontslagvergoeding in principe onderworpen is aan belastingheffing. Bij de verdeling tussen deze twee soorten vergoedingen dient bedacht te worden dat de immateriële schadevergoeding door de fiscus vaker wordt geweigerd dan wordt geaccepteerd. Middels vooraf overleg met de fiscus kan deze verdeling tussen de normale ontslagvergoeding en immateriële schadevergoeding vastgesteld worden. 

Geldigheid

Om ervoor te zorgen dat de geldigheid van de overeenkomst achteraf niet bestreden wordt is het verstandig om in de overeenkomst op te nemen dat geen sprake is van een wilsgebrek te tijde van het tekenen van de overeenkomst. Bovendien dient te worden vastgelegd dat partijen elkaar finaal kwijten en geheimhouding betrachten betreffende de inhoud van de beëindigingovereenkomst. Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de kantonrechter is het tevens belangrijk te omschrijven dat partijen afstand doen van een andersluidende beschikking van de kantonrechter. 

WW

Vanaf oktober 2006 kan een arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en werknemer ook beëindigd worden via een beëindigingovereenkomst zonder dat het gevolgen heeft voor een aanspraak op een WW-uitkering. In de beëindigingovereenkomst moet dan wel expliciet zijn aangegeven dat de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wordt beëindigd vanwege een verandering van omstandigheden. Indien de werkgever een lagere vergoeding betaalt aan de werknemer dan heeft dat doorgaans geen gevolgen voor de aanspraak van de werknemer op een WW-uitkering. Wel zal het UWV altijd informatie inwinnen over de redenen van beëindiging bij de werkgever. Indien de werkgever dan bijvoorbeeld aangeeft dat de werknemer altijd te laat kwam dan zal het UWV wel het standpunt innemen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is. Maar geeft de werkgever aan dat de arbeidsverhouding verstoord is geraakt maar dat de werknemer niets te verwijten valt dan heeft dit geen gevolgen voor de aanspraak op een WW-uitkering 

Stamrecht B.V.

De ontslagvergoeding laten storten in een Stamrecht B.V. heeft als voordeel dat geen loonheffing verschuldigd is. Het netto voordeel loopt daarmee op tot 52 procent van de ontslagvergoeding. Echter bedacht dient te worden dat dit voordeel gepaard gaat met hogere risico’s.
Veel werknemers verzoeken de werkgever daarom de ontslagvergoeding in een zogenaamde Stamrecht B.V. te laten storten. De werkgever is echter niet verplicht hieraan mee te werken. Onderstaande punten kunnen helpen met de beslissing om wel of niet mee te werken aan de Stamrecht B.V.
- Een Stamrecht B.V. van de gewezen werknemer heeft eveneens gevolgen voor de oud-werkgever, aangezien om een loonbelastingvrijstelling verzocht dient te worden bij de belastingdienst. Indien deze incorrect aangevraagd wordt dan is de oud-werkgever alsnog loonheffing verschuldigd.
- In principe is een Stamrecht B.V. een normale Besloten Vennootschap (B.V.) die volgens de statuten ter doel mag hebben ‘het beheren van stamrechten, alsmede het uitvoeren van pensioenregelingen, waaronder het uitkeren van pensioenen aan personen, welke niet vallen onder de bepaling van artikel 2 lid 1 van de Pensioenwet, alsmede het in dit verband beheren van vermogen en vermogenswaarden, daaronder begrepen lijfrenten.’ Feitelijk dient de werkgever te controleren of een soortgelijke bepaling in de statuten van de Stamrecht B.V. vermeld staat.
- De gewezen-werknemer dient een Stamrecht vrijstellingsverzoek in te dienen bij de belastingdienst van de oud-werkgever! Dit verzoek dient volgens de regels van de belastingdienst gepaard te gaan met de Stamrechtovereenkomst. Terwijl dit laatste document afgesloten is tussen de gewezen werknemer en ‘zijn’ Stamrecht B.V. zodat de oud-werkgever geen beschikkingsmacht heeft over dit document. Indien deze Stamrechtovereenkomst foutief is opgesteld loopt de oud-werkgever het risico alsnog loonheffing verschuldigd te zijn.
- Vervolgens dient de ontslagvergoeding betaald te worden op de bankrekening van de opgerichte Stamrecht B.V.. Storting op de bankrekening van de B.V. i.o. (in oprichting) is niet toegestaan en leidt alsnog tot inhouding van loonheffing bij de oud-werkgever. 

Afwikkeling

In de praktijk zien wij vaak dat de Human Resources afdeling de gehele afwikkeling van de Stamrecht B.V. overlaat aan de salarisadministratie, de salarisadministratie vertrouwd op de belastingadviseur die door de gewezen werknemer (hopelijk) is ingeschakeld en de juridische afdeling heeft veelvuldig geen tijd om alle verschillende overeenkomsten van iedere Stamrecht B.V. afzonderlijk te beoordelen. Met als gevolg dat er juridische en fiscale claims in een later stadium kunnen opkomen en tot pijn lijden bij zowel de gewezen werknemer als de oud-werkgever. 

Conclusie

De stamrecht B.V. is een logisch gevolg van een ontslagvergoeding. Een integrale benadering van het gehele traject leidt tot minder fouten en risico’s. 

Aanbevelingen:

1. De mogelijkheid voor het oprichten van een stamrecht B.V. zal aldus integraal in de beëindigingovereenkomst dienen te worden opgenomen, waardoor fiscale en juridische risico’s worden geminimaliseerd.
2. De diverse overeenkomsten in template-vorm af te stemmen met de bevoegde personen binnen de organisatie (Human Resources, juridische en fiscale afdeling), waardoor:
a. een verdere kostenbesparing wordt gerealiseerd en risico’s worden geminimaliseerd;
b. vooraf duidelijkheid is voor alle betrokken partijen, waaronder de werkgever, werknemer, belastingdienst en overige interne en externe adviseurs;
c. Efficiëntere en effectievere inzet van werkcapaciteit van de diverse interne en externe betrokkenen, waardoor een aanzienlijke kostenreductie voor de werkgever wordt gerealiseerd. 

Meer informatie over de efficiënte Stamrecht B.V. en de templates zijn te vinden op MijnOnderneming.nu, onderdeel "Ontslagvergoeding/Stamrecht BV"

 
 Doorsturen   4 reacties  

 

Laatste nieuws

 Helft slaapt slecht voor sollicitatiegesprek
 Meeste reizigers nog steeds onbeveiligd online op openbare WiFi-spots
 Mismatch talent nog nooit zo groot door snelle technologische ontwikkelingen
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Pas op voor financiële problemen na ontslag
 Vijf tips bij ontslag
 Zes tips om het beste uit uw ontslag te halen
 Juristen buigen zich over flexiblisering, ontslag en bonussen
 
 
reacties
 
VRB  |   | 
7-09-2010
 | 
15:15 uur
Wat betreft de stamrecht BV, u kunt een gratis boekje aanvragen op de website van VRB:
(Klik hier)

Hierin staan allerlei tips en trucs voor het oprichten van een stamrecht BV.
Second Start Stamrecht-BV\\\'s  |   | 
17-05-2011
 | 
17:50 uur
Wellicht goed te weten dat het oprichten van een stamrecht BV na 1 juli eenvoudiger, sneller en goedkoper (ca 100 euro) wordt door het afschaffen van de nu vereiste verklaring van geen bezwaar van het ministerie van justitie. Na 1 januari vervalt bovendien de eis voor het storten van een minimumkapitaal van 18.000 euro.
Second Start Stamrecht BV's  |   | 
2-03-2012
 | 
20:18 uur
Voor de afschaffing van de kapitaalseis is 1 januari 2012 niet gehaald. Wij doen geen uitspraak meer over een nieuwe datum maar hopen dat het in elk geval 2013 wordt.

Nog een advies: kijk voor je een stamrecht BV opricht eerst of banksparen een goede oplossing voor u is. Dat is gratis en gemakkelijk. Vraag dan ook of het mogelijk is om later eventueel het tegoed over te brengen naar een stamrecht BV. Bijvoorbeeld als u plannen heeft voor een onderneming of het geld wilt gebruiken voor aflossing van een hypotheek maar wanneer dat nu nog niet aan de orde is.
Willem  |   | 
7-06-2013
 | 
16:01 uur
Wat mij niet duidelijk is welke stukken verplicht zijn aan te leveren aan de werkgever.
Bijv statuten van de stamrecht bv
Verklaring van de bank dat deze aan de bv is gekoppeld
En een afschrift van de stamrecht ovk.

Is dit verplicht of kan de werkgever dat eisen alvorens ze betalen?

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
White paper: Segmentatie en profielverrijking in e-mail marketing
Je weet ongetwijfeld dat gesegmenteerde mailings beter aansluiten op je lezerspubliek en om die reden betere ratio’s scoren, maar waar moet je beginnen? Laat dit Spotler white paper je inspireren en op weg helpen.
Download het white paper
 
Lees verder
Geregistreerde Nederlandse elektrische auto's groeit alsmaar door
reacties
Werkend Nederland wil aan de leasefiets, fiscale regels en onwetendheid sta-in-de-weg (1) 
Corona-klagen (1) 
Werkende ziet digitaal werken als ‘nieuwe manier van werken’  (2) 
(Wanneer) geven we elkaar weer een hand? (2) 
Digital nomad heeft behoefte aan persoonlijk contact met community (2) 
Autobezit voor Nederlanders nog belangrijker in coronatijden (1) 
Helft Nederlanders nog nooit overgestapt van autoverzekering (1) 
top10
Vier redenen waarom het nieuwe werken beter is
Skillspaspoort gaat cv vervangen
Werkend Nederland wil aan de leasefiets, fiscale regels en onwetendheid sta-in-de-weg
Werkende ziet digitaal werken als ‘nieuwe manier van werken’
Onderzoek naar communicatie in crisistijd: laat vooral van u horen!
Bedrijfseconomisch ontslag: wat nu?
Corona-klagen
Een vijfde verzwijgt kinderwens tijdens sollicitatieproces
Respons jongeren op direct mail hoger dan oudere generaties
“Digitale les heeft positieve invloed op prestaties leerlingen”
meer top 10