Groepsrollentest (Belbin) nieuwDe groepsrollentest werd ontwikkeld door R. Meredith Belbin. Hij onderscheidt een achttal rollen, namelijk:

1. voorzitter (VZ),
2. vormgever (VM),
3. 'plant' (PL),
4. waarschuwer (WA),
5. bedrijfsman (BM),
6. brononderzoeker (BO),
7. groepswerker (GW) en
8. afmaker (AF).

Een goede mix van de verschillende rollen leidt tot het beste teamresultaat. Een manager doet er goed aan teams samen te stellen met mensen, die elk een andere voorkeursrol hebben. Overigens hangt dit ook af van het doel van het team. Een denktank of brainstorm-groep mag meer vormgeversen brononderzoekers bevatten. Een team dat snel tot actie moet komen kan wel wat extra afmakers en bedrijfsmannen gebruiken.

Met de groepsrollentest kunt u uw eigen groepsrol bepalen, althans zoals u die zelf ziet (zelfperceptie). In het algemeen zijn twee rollen dominant.

Hierna krijgt u 7 stellingen voorgelegd. Per stelling heeft u 8 mogelijkheden om uw stijl te omschrijven. U krijgt daarvoor 10 punten per stelling. De 10 punten verdeelt u over de 8 stellingen. Een stelling die in grote mate bij u past, kunt u meer punten geven dan stellingen die minder goed bij u passen. Stellingen die niet op u van toepassing zijn geeft u geen punten. U moet telkens de 10 punten volledig verdelen. Als u alle vragen heeft beantwoord, kunt u de totaalscore berekenen en ziet u welke groepsrol u volgens uzelf vervult. Het resultaat van deze vragenlijst geeft een eerste, globale indicatie van uw teamrollen. Meer over de inhoud van teamrolmanagement vindt u op www.interplace.nl.
1. Ik hou ervan om in een team te werken omdat...:
ik ervan hou om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te wegen.
ik geinteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen - oplossingen die echt werken.
ik ervan hou het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek.
ik een sterke invloed uitoefen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming.
ik dan allerlei mensen kan ontmoeten die iets interessants te bieden hebben.
ik ervan hou mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde te ondernemenstappen.
ik me in mijn element voel, als ik me met volle aandacht kan wijden aanmijn taak.
ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen.
Totaal:
2. Kenmerkend voor mijn benadering van het werken in een team is:
dat ik het (in stilte) interessant vind mijn collega's beter te leren kennen.
dat ik niet bang ben de opvattingen van anderen te bestrijden of een minderheidsstandpunt te verdedigen.
ik meestal wel de argumenten vind om onjuiste voorstellen van tafel te krijgen.
dat ik meen, dat ik het vermogen bezit om plannen, die in de praktijk moeten worden gebracht, in werking te zetten.
dat ik het vermogen bezit het voor-de-hand liggende uit de weg te gaan en met onverwachte dingen op de proppen te komen.
dat ik aanstuur op een beetje perfectionisme bij elke groepsopdracht.
dat ik ervan hou om nuttige contacten te leggen buiten de eigen groep.
dat ik, hoewel ik wel geinteresseerd ben in alle meningen, zonder aarzelen vaststel wat er gebeuren moet als er een beslissing moet worden genomen.
Totaal:
3. Wanneer ik eenmaal met anderen betrokken ben in een project:
lukt het me mensen in een richting te sturen, zonder hen onder druk tezetten.
is het mijn waakzaamheid die ons ervoor behoedt onzorgvuldigheden te begaan en zaken over het hoofd te zien.
stuur ik op daden aan, om er zeker van te zijn, dat er in de vergadering geen tijd verloren gaat of dat hoofdzaken uit het oog worden verloren.
kan men ervan op aan dat ik iets origineels bedenk.
ben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen, als dat in het algemeen belang is.
ben ik altijd uit op nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
geloof ik dat mijn beoordelingsvermogen een belangrijke bijdrage levert om tot de juiste beslissingen te komen.
kan men er vast op aan, dat alle belangrijke zaken ook uitgevoerd worden.
Totaal:
4. Ik draag bij aan een team doordat...:
Ik denk, dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en daarvangebruik kan maken.
Ik goed overweg kan met een breed scala van mensen.
Het opwerpen van ideeën één van mijn natuurlijkste gaven is.
Ik scherp weet te signaleren wanneer iemand iets waardevols kan bijdragen tot de doelstellingen van het team.
Mijn vermogen zaken af te ronden groot is - waarschijnlijk omdat mijn persoonlijkeefficiëntie groot is.
Ik bereid ben impopulair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten die uiteindelijk de moeite waard zijn.
Ik meestal goed in de gaten heb wat haalbaar is en realistisch
Ik redenen kan aanwijzen voor alternatieve handelswijzen, zonder daarbij mijn objectiviteit te verliezen
Totaal:
5. Tekortkomingen, die ik mogelijk heb, bij het werken in teams:
Ik voel me alleen maar op mijn gemak als bijeenkomsten goed gestructureerd en onder controle zijn en op een goed geleide manier verlopen
Ik geef soms te snel toe aan anderen, waarvan ik meen dat ze een goed gezichtspunt hebben, zonder dat het voldoende is doorgesproken
Ik heb de neiging teveel te praten als ik op nieuwe ideeën stuit.
Mijn objectiviteit maakt het me moeilijk vlot en enthousiast met anderen mee te gaan.
Ik wordt soms als drammerig en autoritair beschouwd als er iets gebeuren moet
Ik vind het moeilijk om vanaf het begin voorop te lopen, misschien omdat ik wat overgevoelig ben voor de sfeer in de groep.
Ik neig ertoe helemaal op te gaan in ideeën die bij mij zijn opgekomen en daardoor contact te verliezen met dingen die gaande zijn.
Mijn collega's denken, dat ik me onnodig druk maak over details en over de kansen dat dingen wel eens mis kunnen gaan.
Totaal:
6. Als mij plotseling een moeilijke opdracht wordt toegespeeld, met een beperkte tijd en met onbekende mensen:
zou ik mij het liefst in een hoekje terugtrekken om iets te bedenken om uit de impasse te raken, voordat ik met iets op de proppen kom.
zou ik meteen diegenen opzoeken om mee samen te werken, die zich het meest positief opstellen.
zou ik onmiddellijk een manier zoeken om de omvang van de taak te verkleinen, door vast te stellen welke personen het best een bijdrage kunnen leveren.
zou mijn gevoel voor wat dringend is en wat niet, er wel voor zorgen dat we niet met het werkschema achterop raken.
geloof ik, dat ik kalm zou blijven en mijn vermogen om objectief te denken bewaar.
zou ik - ondanks de druk - op een geleidelijke manier naar het doel toe werken.
zou ik de leiding wel op mij willen nemen, als ik merk dat de groep geen vooruitgang boekt.
zou ik omiddellijk discussies aangaan om nieuwe denkwijzen te stimuleren en het een en ander op gang te brengen.
Totaal:
7. Problemen waarmee ik te kampen heb, als ik in een groep werk zijn:
dat ik vaak mijn ongeduld toon m.b.t. hen, die de voortgang in de weg staan.
dat anderen mij bekritiseren omdat ik te analytisch ben en te weinig intuïtief.
dat mijn bezorgdheid, dat de dingen goed gebeuren, ertoe leidt dat de voortgang wel eens belemmerd wordt.
dat ik mij gauw verveel en door enkele dingen die mij prikkelen, weer op gang gebracht moet worden.
dat ik het moeilijk vind op gang te komen als de doelstellingen niet duidelijk geformuleerd zijn.
dat ik soms niet zo sterk ben in het verhelderen van de ingewikkeldheden die me door het hoofd spelen.
dat ik er steeds op uit ben aan anderen dingen te vragen, die ik zelf niet kan.
dat ik vaak aarzel mijn gedachten te berde te brengen, als ik daarmee veel oppositie oproep.
Totaal:
VZ VM PL WA BM BO GW AF   Totaal (=70)
 
 
Klik op de teamrol voor de rolbeschrijving.

Boeken
Wilt u meer weten over de groepsrollen en het optimaal samenstellen van verschillende soorten groepen, dan is het boek Teamrollen op het werk van Meredith Belbin. Voor managementteams schreef Belbin een speciaal boek, Management teams. Beide titels zijn direct leverbaar en hier te bestellen.

Terug naar de hoofdpagina Testcentrum